[ffb_section_0 unique_id=”hvffd2p” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-medium%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23000000%22%7D%7D%2C%221-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1417%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fsanchez-gonzalez.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fschlingli2.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1280%2C%5C%22height%5C%22%3A849%7D%22%2C%22opacity%22%3A%220.60%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%2C%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”hvfg7md” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_section-heading_2 unique_id=”qo2f1ll” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-h2%22%3A%7B%22h2%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-light%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-h2 h2 text”]Jetzt vorbestellen[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]Jetzt Schlingli für nur 15.90€ zzgl. 3.00€ Versand vorbestellen.[/ffb_param][/ffb_section-heading_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hvffd2q” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A2%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hvffd2s” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A8%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_contact-form1_2 unique_id=”1m0bjb8l” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-heading%22%3A%7B%22heading%22%3A%7B%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-one-subtitle%22%3A%7B%22one-subtitle%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-one-title%22%3A%7B%22one-title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size-md%22%3A%2220px%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2220px%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%221-%7C-form%22%3A%7B%22form%22%3A%7B%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-one-area%22%3A%7B%22one-area%22%3A%7B%22is-required%22%3A%221%22%7D%7D%2C%221-%7C-one-area%22%3A%7B%22one-area%22%3A%7B%22is-required%22%3A%221%22%7D%7D%2C%222-%7C-one-area%22%3A%7B%22one-area%22%3A%7B%22is-required%22%3A%221%22%7D%7D%2C%223-%7C-one-area%22%3A%7B%22one-area%22%3A%7B%22is-required%22%3A%221%22%7D%7D%2C%224-%7C-one-area%22%3A%7B%22one-area%22%3A%7B%22is-required%22%3A%221%22%7D%7D%2C%225-%7C-one-button%22%3A%7B%22one-button%22%3A%7B%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22Vorbestellen%22%2C%22size%22%3A%22md%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22radius-3%22%2C%22text-color%22%3A%22%2334343c%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22contact-form-user-input%22%3A%7B%22email%22%3A%22schlingli%40web.de%22%2C%22subject%22%3A%22Vorbestellung%22%7D%2C%22contact-form-messages%22%3A%7B%22message-send-ok%22%3A%22Danke f%C3%BCr deine Bestellung%2C wir werden uns so schnell wie m%C3%B6glich bei dir melden!%22%2C%22message-send-wrong%22%3A%22Oops! Etwas ist schief gelaufen. Probiere es nachher nochmal.%22%7D%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22bg-overlay-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.7)%22%2C%22sending-message-success-color%22%3A%22%22%2C%22sending-message-error-color%22%3A%22%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%22%2C%22bg-color%22%3A%22%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-heading heading repeated-lines 0-|-one-subtitle one-subtitle subtitle”]Bestellformular[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-heading heading repeated-lines 1-|-one-title one-title title”]Für nur 15,90€ zzgl. 3.00€ Versand[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 0-|-one-area one-area placeholder”]Name[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 0-|-one-area one-area required-text”]Dieses Feld wird benötigt[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 0-|-one-area one-area name-attr”]name[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 1-|-one-area one-area placeholder”]Telefon[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 1-|-one-area one-area required-text”]Dieses Feld wird benötigt[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 1-|-one-area one-area name-attr”]text[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 2-|-one-area one-area placeholder”]Menge[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 2-|-one-area one-area required-text”]Dieses Feld wird benötigt[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 2-|-one-area one-area name-attr”]text[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 3-|-one-area one-area placeholder”]Selbstabholung im Raum Frankfurt? (Versandkosten entfallen)[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 3-|-one-area one-area required-text”]Dieses Feld wird benötigt[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 3-|-one-area one-area name-attr”]Nein[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 4-|-one-area one-area placeholder”]Bezahlung[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 4-|-one-area one-area required-text”]Dieses Feld wird benötigt[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-form form repeated-lines 4-|-one-area one-area name-attr”]text[/ffb_param][/ffb_contact-form1_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hvffd2u” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A2%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][/ffb_column_1][/ffb_section_0]